- دروازه سنگی - https://darvazehsangi.com -

فراخوان مقاله درباره مد و سبک زندگی

فراخوان مقاله ماهنامه اجتماعی – فرهنگی «ندای قلم» با موضوع «مد و سبک زندگی » منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری دروازه سنگی [1]، ماهنامه سراسری اجتماعی – فرهنگی «ندای قلم» در نظر دارد در شماره‌های آینده به موضوع «مد و سبک زندگی» بپردازد.

بنا بر اعلام، مقاله و یادداشت باید به صورت فایل تایپ‌شده Word، حداکثر تا ۲۰۰۰ هزار کلمه به ایمیل نشریه یا به آدرس تلگرمی @nedayeghalammonthly ارسال شود.

مطالب دریافتی با بررسی و تایید هیئت تحریریه به چاپ خواهد رسید.

ایمیل نشریه: nedayeqalam@gmail.com